İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Öğrencilerin Ruh Sağlığı İhtiyaçlarını Karşılamada Okul Sosyal Hizmetinin Rolü

Öğrencilerin Ruh Sağlığı İhtiyaçlarını Karşılamada Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü ve Akademik Başarının Arttırılması

Okul sosyal hizmet uzmanları, okullarda ruh sağlığı hizmetleri sunmaktadır ve öğrencilerin sosyal-duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için özel eğitim almaktadır. Okullar genellikle ruh sağlığı sorunlarının tanındığı ve ele alındığı ilk yerlerden biridir (Hennessy ve Green-Hennessey, 2000; Hoagwood vd., 2005). Okul sosyal hizmet uzmanları, öğrenciler için birincil ruh sağlığı hizmeti sağlayıcıları olup öğrenciler ve aileleri için başlangıçta bu sorunları belirleyip müdahaleleri sağlayan meslek elemanlarından biridir (Early ve Vonk, 2001; Hennessy ve Green-Hennessy, 2000; Kelly vd., 2010). 2008’de okul sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan bir ankette, yanıt verenlerin yalnızca yüzde 11’i, öğrencilerinin tümünün veya çoğunun vaka yükleriyle ilgili olarak okul dışında danışmanlık veya terapötik hizmet aldığını bildirmiştir (Kelly vd., 2010).

Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitimi ve Nitelikleri

Okul sosyal hizmet uzmanları, (ABD’de) sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Aile ve toplum sistemlerini anlama ve öğrenci başarısını artırmak için gerekli olan toplum hizmetleri ile öğrenciler ve aileleri arasında bağlantı kurma konusunda özel uzmanlığa sahiplerdir. Okul sosyal hizmet uzmanlarının eğitimi, kültürel çeşitlilik, sistem teorisi, sosyal adalet, risk değerlendirmesi ve müdahale, danışma ve işbirliği ve öğrencilerin ruh sağlığı ihtiyaçlarını ele almak için klinik müdahale becerilerini içerir. Yoksulluk, yetersiz sağlık hizmetleri ve toplum içinde şiddetin bir sonucu olarak ortaya çıkan öğrenme engellerini gidermek için çalışırlar. Okul sosyal hizmet uzmanları genellikle evsizler, koruma gereksinimi olan ve göçmen çocuklar, okul ve tedavi programları veya çocuk adalet sistemi arasında geçiş yapan öğrenciler veya okulu erken terk etme riski yüksek olan ve aile içi şiddete maruz kalan kırılgan öğrenci gruplarına destek sağlamaya odaklanmaktadır. Öğrencileri okulda tutmak ve ailelerin öğrenci başarısını artırmak için gereken desteğe erişmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış koordineli müdahaleler ve danışmanlık sağlamak için öğretmenler, idareciler, ebeveynler ve diğer eğitimcilerle birlikte çalışmaktadırlar.

SSWAA Okul Sosyal Hizmeti Ulusal Uygulama Modelinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi okul sosyal hizmet uzmanının rolü şunları içermektedir:

  • Kanıta dayalı eğitim, davranış ve ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması.
  • Öğrenci öğrenimi ve öğretiminde mükemmelliğe elverişli bir okul iklimi ve kültürünün teşviki.
  • Okul ve toplum temelli kaynaklara erişimin maksimize edilmesi (SSWAA, 2013).

Okul Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Kritik İhtiyaç

Araştırmalar, öğrencilerin yüzde 18-20’sinin temel yaşam işlevlerinde bozulmaya neden olacak kadar önemli zihinsel sağlık sorunlarına sahip olduğunu göstermektedir (Dore, 2005), ancak yalnızca beşte biri gerekli hizmetleri alabilmektedir (Kaffenberger ve Seligman, 2007). Ayrıca, engelli öğrenciler, beyaz olmayan öğrenciler ve düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler de dahil olmak üzere bazı öğrenciler, ruhsal sağlık sorunları için daha büyük risk altındadır, ancak uygun hizmetleri alma olasılıkları daha da düşüktür (Vera, Buhin ve Shin, 2006). Tedavi edilmeyen ruh sağlığı sorunları olan öğrenciler, eğitim deneyimlerini büyük ölçüde etkileyebilecek ve kötü eğitim sonuçlarıyla ve muhtemelen okul erken terkiyle sonuçlanabilecek daha önemli sorunlara yol açabilirler (Erford, Newsome ve Rock, 2007).

Okul sosyal hizmet uzmanları, tüm öğrenciler arasında olumlu bir okul iklimini teşvik etmek için okul temelli programlar tasarlar ve uygularlar. Daha yoğun müdahalelere ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemek ve bu öğrencileri gerektiğinde toplumdaki ek hizmetlerle buluşturmak için tüm öğrenci grubuyla birlikte çalışırlar. Okul sosyal hizmet uzmanları, müdüre ve diğer eğitimcilere bir kaynak olarak hizmet etmekte; ruh sağlığı ihtiyaçları olan öğrencilerin belirlenmesi ve hizmete gereksinim duyulduğunda bir sevk süreci konusunda danışmanlık ve eğitim sağlamaktadırlar. Bireysel öğrenciler ve aileleri ile daha yakından çalışan okul sosyal hizmet uzmanları, bu tür hizmetleri birbirine bağlarken okul ve toplum arasında da bir köprü oluşturur. Bu koordinasyon, sınırlı kaynakları en üst düzeye çıkarmak, daha iyi hizmet sunumunu kolaylaştırmak ve paydaşlar arasındaki iletişimi sürdürmek için başarılı bir okul ve toplum ortaklığında kritik öneme sahiptir.

Çok Katmanlı Destek Sistemlerinin (MTSS) Uygulanması

Okul güvenliğini ve öğrencilerin öğrenimini destekleyen entegre hizmetleri uygulamanın en etkili yolu, okul çapında çok katmanlı bir destek sistemi (MTSS) kullanmaktır. ABD genelinde artan sayıda okulda, müdahaleye yanıt (RTI) ve olumlu davranış müdahaleleri ve destekleri (PBIS), bir MTSS çerçevesini uygulamak için birincil yöntemleri oluşturmaktadır.

Etkili MTSS şunları gerektirmektedir:

  • Okulda çalışan uzman eğitim destek personeline (örn. okul sosyal hizmet uzmanları, okul danışmanları, okul psikologları ve okul hemşireleri) ve toplum temelli hizmetlere yeterli erişim,
  • Ruh sağlığı, davranışsal ve akademik destekler ve okul temelli ve toplum hizmetleri dahil olmak üzere hizmetlerin entegrasyonu,
  • Planlama ve problem çözme için yeterli zaman,
  • Etkin veri toplama, değerlendirme, yorumlama ve veriyi kullanma,
  • Sabır, bağlılık ve güçlü liderlik.

Hizmetleri İşbirliği ve Çok Disiplinli Bir Yaklaşım ile Entegre Etme

Bir okuldaki birçok meslek elemanı, öğrencilerin pozitif ruh sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Bunlara okul sosyal hizmet uzmanları, okul danışmanları, okul psikologları, okul hemşireleri ve diğer uzmanlaşmış eğitim destek personeli dahildir. Okulda çalışan ruh sağlığı uzmanları, okul güvenliği, pozitif okul iklimi ve okul temelli ruh sağlığı hizmetleri sağlama ile ilgili kritik liderlik rollerinde hizmet eder. Okul sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı, davranış, çevresel faktörler (örneğin, aile, sınıf, okul ve toplum), öğretim ve öğrenmeyi birbirine bağlamak için benzersiz eğitim ve uzmanlıklarını sunar. Güvenli ve başarılı öğrenme ortamları, okul personeli ve toplum temelli hizmet sağlayıcılar arasındaki işbirliği ve aynı zamanda okuldaki mevcut girişimleri entegre etme yoluyla desteklenir.

Güvenli okulları, yalnızca okul binası müdürü tarafından geliştirilen ayrı bir program veya plan için hedeflenen bir sonuç olarak görmek yerine, etkili bir model, gerekli davranışsal, zihinsel sağlık ve sosyal hizmetleri okul kültürü ve öğrenme bağlamında çerçeveleyerek öğrencilere ve ailelere yönelik tüm hizmetleri bütünleştirmeyi amaçlar. Entegre hizmetler daha sürdürülebilir ve kapsamlı okul gelişimine yol açar, mükerrer çabaları ve fazlalığı azaltır ve müdürün liderliğini ve tüm personelin taahhüdünü gerektirir.​

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.
error: İçerik korumalıdır !!